Børn og daginstitutioner i 180 år

FAKTA:
Søren K. Lauridsen: Børn og daginstitutioner i 180 år. Pædagogisk
tænkning, historie og praksis. Dansk Pædagogisk
Forum 2014.

Pædagogisk tænkning, historie og praksis
Dette bør være en obligatorisk bog og tvangslæsning for fagfolk
med interesse for børn og unges hverdagsliv i forskellig institutionstyper.
Den er en guldgrube af viden om den tætte sammenhæng,
der har været og er mellem politiske ideologier, lovgivning, samfundsudvikling,
filosofiske, psykologiske og pædagogiske strømninger.
Dette indblik kombineres på en logisk og fin måde med
den pædagogiske praksis på institutionsområdet i hele Danmark.
Vuggestueomsorg før og nu
Institutionshistorien har ikke fyldt så meget, hverken på uddannelserne,
universiteterne eller konkret på institutionerne. Her har
fortiden primært haft karakter af kuriøse fortællinger om datidens
mærkværdige måder at yde omsorg for børn, f.eks. huskede en
af mine kollegaer i en institution, hvordan vuggestuebørnene i
70’erne blev afleveret i garderoben og fik skiftet tøj til institutionstøj.
En praksis, der beskrives for perioden 1930 – 60, men i en af
Københavns omegnskommuner eksisterede dette også i 70’erne.
I denne bog af Søren K. Lauridsen giver fortællingen, set i det
historiske blik, mening. I vuggestuerne var ro, renlighed og regelmæssighed
sammen med pleje, pasning og mad i højsædet, der
var en rettesnor for arbejdet omkring børnene. I dag er der også
læreplaner for babyalderen og småbørn, vidensamfundets krav
om læring og effektivisering slår igennem også overfor de små.
Børnehavepædagogikkens rødder
Allerede i den tidlige institutionsperiode er børnehavepædagogikken
inspireret af Frederich Fröbel og i perioden 1900 – 30
formuleres de tidlige tendenser og visioner med dansk børnehavepædagogik:
det er en vækst – og barnecentreret pædagogik, fri
leg er i centrum, emnearbejder og fester ved højtiderne introduceres
og de kreative aktiviteter tilbydes også til børnehavebørnene.
Allerede i 30’erne er der fokus på børenes indflydelse på deres
hverdag, demokrati er på vej ind og det autoritære er på vej ud.
I det moderne vidensamfund
Institutionerne skal tilpasses nutiden og fremtidens krav, digitalisering
og medier skal også spille en væsentlig rolle i daginstitutionerne
og fritidsinstitutionernes hverdag. IPads i vuggestuer og
børnehaver er et eksempel på dette. Professionalisering af de pædagogiske
uddannelser og indførelse af læreplanerne har præget
de seneste 15 år. Anerkendelse, relationer og inklusion er tidens
fremherskende filosofiske tanker.
Bogens røde tråd og indholdets koreografi mellem de relevante
emner indeholder gode henvisninger til tidsperiodens store tænkere
og inspiratorer.

Om forfatteren:
Kellis Elin Domsten er uddannet socialpædagog
og cand. mag. Enhedschef
ved de bemandede legepladser
Indre/Syd i København. Beskikket
censor i bl.a. pædagogik ved pædagoguddannelsen.